Mevzuatlar

4 Mayıs 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28990

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: İstanbul Üniversitesi öğretim elemanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

c) Koordinatör: İstanbul Üniversitesi Engelli Öğrenciler Koordinatörünü,

ç) Koordinatör yardımcıları: İstanbul Üniversitesi Engelli Öğrenciler koordinatör yardımcılarını,

d) Merkez: İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkez Müdürünü,

f) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

g) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; disiplinler arası bir yaklaşımla engelliliğin hak temelli tanıtılması, korunması ve bu hakların uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, ulusal ve uluslararası alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, bilgi ve belge toplamak, izlemek, işbirliği yapmak, bilgi ağı oluşturmak ve akademik faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Engellilik alanını Üniversitede öncelikli çalışma ve uygulama konularından biri haline getirmek ve Üniversitenin fiziki alt yapısını, engellilerin tüm Üniversite faaliyetlerine tam ve etkili katılımını sağlayacak hale gelmesine katkıda bulunmak.

b) Farklı disiplinlerden engellilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

c) Engellilik alanında hak ihlallerini izlemek, raporlamak, nedenleri ve önlenmesi konusunda disiplinler arası çalışma yapmak ve bu çalışma sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

ç) Engellilik alanında veri tabanı oluşturmak.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi ağına katılmak ve bilgi ağı oluşturmak.

e) Engelli haklarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması konularında politika oluşturulmasına destek vermek ve kamuoyu oluşturmak.

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla engellilik alanında işbirliği gerçekleştirmek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

g) Ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum ve konferans gibi akademik faaliyetler düzenlemek.

ğ) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak.

h) Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve önlisans, lisans ve lisansüstü programlara akademik destek vermek ve ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı atar. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Koordinatör ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Engellilik alanında araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

c) Merkezin yapacağı akademik çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak.

ç) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporuna görüş bildirmek.

f) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak, Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Engelli Öğrenciler Koordinatörü ve Yardımcıları

Engelli Öğrenciler Koordinatörü

MADDE 14 – (1) Engelli Öğrenciler Koordinatörü, Müdürün teklifi üzerine; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Engelli Öğrenciler Koordinatörünün görevleri

MADDE 15 – (1) Engelli Öğrenciler Koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Her eğitim ve öğretim yılı başında Üniversiteye kayıt hakkı kazanan engelli öğrencilerin listesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin etmek.

b) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran engelli öğrencilerle iletişime geçmek ve ilgili yerleşke koordinatörü hakkında bilgilendirmek.

c) Engelli öğrencilerin Üniversiteye devamlarını, derslere devamlarını ve ders başarılarını takip etmek ve Müdürü bilgilendirmek.

ç) Mezun olan veya Üniversiteden ayrılan engelli öğrenciler ile iletişimi devam ettirmek.

d) Mezun durumda olan engelli öğrencilerin istihdam imkân ve alanları ile ilgili konularda İÜ KAGEM ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparak planlanan program ve etkinliği Müdürün onayına sunarak etkinliği gerçekleştirmek.

e) Koordinatörlerle birimin faaliyetlerini planlamak ve Müdürün onayına sunmak. (Proje, konferans, seminer, eğitim ve benzeri.)

f) Koordinatörlerden gelecek sorunlar doğrultusunda çözüm önerileri sunarak Müdüre sunmak.

g) Öğrencinin fiziksel erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik ile ilgili sorunlarının giderilmesi için üniversite ve il genelinde ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.

Engelli Öğrenciler Koordinatörü yardımcıları

MADDE 16 – (1) Engelli Öğrenciler Koordinatörü yardımcıları, Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Engelli Öğrenciler Koordinatör yardımcıları, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların yürütülmesinde Müdüre ve Koordinatöre karşı sorumludur.

Engelli Öğrenciler Koordinatörü yardımcılarının görevleri

MADDE 17 – (1) Engelli Öğrenciler Koordinatörü yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Üniversite bütün programlarında kayıtlı bulunan tüm özel gereksinimli öğrencilere ait kişisel bilgi dosyaları hazırlamak.

b) Özel gereksinimli öğrenci ile bireysel görüşmeler yaparak bireysel uyarlama mektubunu doldurmak.

c) Bireysel uyarlama mektubunu ilgili akademik danışmana ileterek sorunlara çözüm önerileri sunmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Öğrencinin akademik başarısını arttırmak için ek hizmetler sunmak.

d) Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda Rehberlik ve Danışmanlık Sosyal Destek Birimi ile iletişime geçmek.

e) Barınma ve burs ihtiyacı olan öğrenciler için ilgili birimlerle iletişime geçmek.

f) Merkezin düzenlediği etkinliklerde özel gereksinimli öğrencilerin aktif olarak yer almasını sağlamak.

g) Her yarıyıl sonunda yerleşkede yapılan faaliyetler için faaliyet bildirim formu doldurmak ve Koordinatöre sunmak.

ğ) Koordinatörün ilettiği yeni kayıtlı öğrenciler için oryantasyon programı hazırlayarak uygulamak.

h) Her yarıyılda en az bir defa öğrencilerle toplantı düzenleyerek, öğrenci memnuniyet anketini yapmak ve değerlendirmek.

ı) Koordinatör tarafından iletilen mezun olacak öğrencilerin kariyer planlaması için İÜ KAGEM ile toplantı düzenlemek.

Akademik danışmanlar

MADDE 18 – (1) Akademik danışmanlar, Müdürün ve Koordinatörün önerisiyle Üniversitenin öğretim elemanları veya yardımcıları arasından Rektör tarafından görevlendirilirler.

Akademik danışmanların görevleri

MADDE 19 – (1) Akademik Danışmanların görevleri şunlardır:

a) Engelli öğrencilerin bireysel uyarlama mektubunu değerlendirmek.

b) Öğrencinin ders aldığı öğretim üyesi ile iletişime geçmek.

c) Koordinatör ve koordinatör yardımcıları ile sorunlar üzerine çözümler üretmek.

ç) Engelli öğrencilere akademik konularda danışmanlık yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 20 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ulusal ve uluslararası üyelik

MADDE 21 – (1) Merkez, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile ülke içindeki kuruluşlara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kendi alanındaki diğer uluslararası kuruluşlara üye olabilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 22 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan veya diğer yollardan temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 2/12/2012 tarihli ve 28485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

İÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi 18/12/2014 tarihinde ki İÜ Senato Kararıyla kabul edildi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİNEĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam

MADDE 1 − (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi’nde kayıtlı bulunan özel gereksinimli öğrencilerin karşılaştıkları dezavantajları ortadan kaldırmak ve onların Üniversitede akademik, sosyal ve kültürel ortamlara eşit fırsatlarla katılımlarını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenler ve kapsar.

Dayanak

MADDE 2 − (1) Bu Yönerge; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine, 07/07/2005 tarih ve 25868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelliler Hakkında Kanun ile 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 3 − (1) Bu Yönergede geçen;

a) Akademik Danışman: Özel gereksinimli öğrencilere akademik sorunları konusunda danışmanlık yapan öğretim elemanını,

b) Birim: İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulu,

c) Ders: İstanbul Üniversitesi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında verilen zorunlu ve seçmeli dersleri,

ç) Engelsiz Bilgi Merkezi: İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci Koordinatörlüğü ile işbirliği yaparak İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde özel gereksinimli öğrenci ve personele hizmet veren merkezi,

d) Merkez: İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkez Müdürünü,

f) Öğrenci Koordinatörlüğü: Merkeze bağlı olan özel gereksinimli öğrenci destek hizmetlerini koordine eden birimi,

g) Özel Gereksinimli Öğrenci: Bedensel, zihinsel, duyusal, psiko-sosyal yeteneklerini kullanma ve toplum yaşamına uyum sağlama ile günlük ihtiyaçlarını karşılamada desteğe ihtiyacı olan öğrenciyi,

ğ) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

ı) Sınav: İstanbul Üniversitesi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yapılan bütün sınavları,

i) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Uygulamaları

 Ders uygulamaları

MADDE 4 − (1) Özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için ders öncesinde, sırasında ve sonrasında aşağıdaki hususlara riayet edilir:

a) Ders izlencelerine “Engel durumunuzdan ötürü herhangi bir akademik uyarlamaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen benimle iletişime geçiniz” cümlesi eklenir.

b) Öğretim elemanları Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından gönderilen özel gereksinimli öğrencilere ilişkin kişisel verileri gizli tutmakla yükümlüdür.

c) Öğretim elemanları özel gereksinimli öğrencilere yönelik ders materyali konusunda Öğrenci Koordinatörlüğü ve Engelsiz Bilgi Merkezi ile işbirliği yapar.

ç) Sınıflarda özel gereksinimli öğrencilerin oturma ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirler alınır.

d) Öğretim elemanları özellikle işitme engelli öğrencilerin talebi halinde derslerini yüzü sınıfa dönük olarak anlatır.

e) İşitme cihazı kullanan öğrencilerin talebi doğrultusunda dersliklerdeki arka plan gürültüsünü ve yansımayı azaltan FM (Frequency Modulation) sistemleri temin edilir.

f) Engel durumundan kaynaklanan ihtiyaçlarına göre özel gereksinimli öğrencilerin objektif konuların işlendiği dersleri ses kayıt cihazı ile kaydetmesine izin verilir.

g) Bilgisayarla yapılan uygulamalı derslerde hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin kullanabileceği bilgisayarlar bulundurulur. Bu bilgisayarlara erişilebilirliği sağlayan gerekli programlar yüklenir ya da gerekli donanım takviyesi yapılır.

ğ) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin dersle ilgili görsel materyalleri görenlerle eşit miktarda kavrayabilmesi için dersi veren öğretim elemanı tarafından sesli betimleme yapılır.

h) Özel gereksinimli öğrenciler, talepleri ve gerekçeleri Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından uygun bulması halinde, kısa süreli olarak bölümleri ile ilgili dersleri, ikinci öğretim veya Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ders programlarından takip edebilirler.

ı) Özel gereksinimli öğrencilere verilen ödev ve projeler bu öğrencilerin engel grubu dikkate alınarak uyarlanır.

i) Maddi güçlüğü olan özel gereksinimli öğrencilerin eğitimle ilgili olan özel nitelikli araç ve gereçleri Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından imkanlar ölçüsünde temin edilir ve öğrenciye süreli olarak teslim edilir.

j) Eğitim-öğretim yılı başında Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından özel gereksinimli öğrencilere oryantasyon toplantısı yapılır.

 Sınav uygulamaları

MADDE 5 − (1) Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için Öğrenci Koordinatörlüğü’nden destek talep edilebilir ve aşağıdaki hususlara riayet edilir:

a) Sınav salonlarının seçimi, farklı engel grupları çerçevesinde değerlendirilerek ve erişilebilirlik kuralları da göz önünde bulundurularak yapılır,

b) Sınav görevlilerince sınav saatleri, sınav yerleri ve soruları vb. gibi duyurular engel grupları göz önünde bulundurularak yapılır.

c) Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaç duymaları halinde sınavlara yardımcı araç ve gereç ile (işitme cihazı, teleskopik gözlük, prizmatik gözlük, büyüteç vb.) girmelerine izin verilir.

ç) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin yazılı sınavlarına refakat edecek, sınav olunan ders ile ilgili terminolojiye hakim olan okuyucu – işaretleyici gözetmen görevlendirilir.

d) Özel gereksinimli öğrencilere zorunlu olması durumunda bilgisayar ortamında da sınav yapılabilir.

e) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilere özel ihtiyaçları doğrultusunda farklı formatlarda (büyütülmüş punto, kabartma yazı, ses dosyası, vb.) soru kağıdı hazırlanır.

f) Görme, işitme zorluğu ve dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi – disgrafi, distoni v.b. gibi sorunlar yaşayan özel gereksinimli öğrencilerin talebi ve Öğrenci Koordinatörlüğünün uygun bulması halinde bu öğrencilerin bir gözetmen eşliğinde tek kişilik bir ortamda sınav olmaları sağlanır.

g) Konuşma (kekemelik, afazi, disfazi, vb.) ve işitme bozukluğu olan öğrenciler için sözlü sınav uygulamalarında uyarlama veya uygun ölçme ve değerlendirme metotları kullanılır.

ğ)Okuyucu-işaretleyici/yazıcı ya da büyük puntolu soru kağıdı ya da kitapçığı ile sınava giren görme engelli öğrencilere, doğuştan ağır işitme engeli olanlara, yazma ve hareket güçlüğü çeken öğrencilere ve Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından ek süre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere “sınav süresinin yarısı kadar” ek süre verilir. Bu ek süreye sınava hazırlık ve yerleşme süresi dahil değildir.

h) Özel gereksinimli öğrencilere kullandıkları ilaç, tıbbi malzeme vb. ile sınava girmelerine izin verilir.

ı) Sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde, özel gereksinimli öğrencilerin, karşılaşabilecekleri biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarından dolayı, görevli nezaretinde, geri dönmek kaydıyla sınava kısa süreliğine ara vermesine sınav görevlisi tarafından izin verilebilir.

(2) Bu hususların uygulanması, akademik danışmanın sorumluluğundadır.

 

Ders muafiyeti ve intibak

MADDE 6 − (1) Özel gereksinimli öğrencilerin özel durumları nedeniyle almaları mümkün olmayan teorik ve uygulamalı dersler için muafiyet yerine, ilgili birimin onayı ile öğrencinin durumuna göre akademik danışmanın ve dersi veren öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda intibak yapılması veya intibakın mümkün olmadığı durumlarda öğrencinin muaf tutulmasının istendiği dersin niteliğine göre (zorunlu/seçimlik) aynı kredide başka bir dersi seçmesi sağlanır.

 Kısmi zamanlı öğrenci ve gönüllü öğrenci desteği

MADDE 7 − (1) Özel gereksinimli öğrencilere, Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından gerekli görülen durumlarda ders çalışma konusunda kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrenci destek hizmeti verilebilir.

(2) Bu hizmetin sağlanması için;

a) Öğrenci Koordinatörlüğü her eğitim ve öğretim yılı başında tespit edilen ihtiyaca göre Üniversiteden kısmi zamanlı öğrenci talebinde bulunur.

b) Kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrencinin, özel gereksinimli öğrencinin eğitim gördüğü alanla ilişkili olmasına dikkat edilir.

c) Öğrenci Koordinatörlüğü özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, tahsis edilen kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrencilerin verecekleri destek hizmetini koordine eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmetlere Erişim

 Mimari erişilebilirlik

MADDE 8 − (1) Özel gereksinimli öğrencilerin Üniversitenin açık ve kapalı mekanlarında güçlük çekmeden erişimlerinin sağlanması için aşağıdaki düzenlemeler yapılır:

a) Üniversitenin yeni yapılanmasında yer alacak tüm mimari alanlar, özel bir ek tasarımaveya düzenlemeye gerek duyulmaksızın, mümkün olduğunca (özel gereksinimli öğrenciler de dikkate alınarak) herkes tarafından kullanılabilecek şekilde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanır.

b) Mevcut ve tarihi binalarda mimari erişilebilirliğe ve dersliklere yönelik ulusal ve uluslararası standartlar göz önüne alınarak, yapı ya da mekâna uygun ve uyarlanabilen projelerle gerekli tadilatlar yapılır.

c) Hareket engeli olan öğrenciye mevcut asansörlerin kullanım izni verilir.

ç) Öğrenci Koordinatörlüğü özel gereksinimli öğrencinin kayıtlı olduğu birime ulaşımı konusunda imkanlar ölçüsünde destek sağlar.

d) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin dersliklerini kimsenin yardımı olmadan bulabilmeleri için binalar içinde kabartma yazı dahil gerekli tedbirler alınır.

 Bilgiye erişim

MADDE 9 − (1) Üniversitenin kullandığı tüm elektronik sistemler ve teknolojilerözel gereksinimliöğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Özel gereksinimli öğrencilerin Üniversitenin web tabanlı hizmetlerine erişebilmeleri için verilen bütün web hizmetleri W3 standartları göz önünde bulundurularak hazırlanır. Üniversite web sitesi ana sayfası, Üniversiteye bağlı birimlerin internet sayfaları, öğrenci otomasyon sistemi ve web tabanlı eğitim yapan bölümler gelişen ve değişen teknolojiler kullanılarak geliştirilir ve düzenli olarak güncellenir.

(2) Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim aldıkları bölümlerin kütüphanelerinden talep ettikleri yayınlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak istedikleri formatta çoğaltılır veya ödünç olarak verilir.

(3) Engelsiz Bilgi Merkezi tarafından özel gereksinimli öğrencilerin dersleriyle ilgili ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal, talebi doğrultusunda öğrencinin istediği formatta (MP3, Braille, MS Word, PDF vb.) hazırlanır.

Sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerine erişim

MADDE 10 − (1) Üniversitede eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin İstanbul Üniversitesi Hastaneleri ve Mediko Sosyal Merkezinden öncelikli olarak yararlanmaları için gerekli düzenlemeler yapılır.

(2) Üniversitede eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin engellilik raporu alma veya yenilemeleri sürecinde kendilerine öncelik ve kolaylık sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 İyi tutum

MADDE 11 − (1) Üniversitede görev yapan her düzeydeki akademik ve idari personel özel gereksinimli öğrencilere iyi tutum sergilemelidir.

(2) Akademik ve idari personelin iyi tutumla ilgili Merkez tarafından yürütülen bilinç düzeyini arttırma amaçlı hizmet içi eğitimlere katılımı sağlanır.

(3) Akademik personelin sınav ve ders uygulamalarına yönelik engel gruplarına uygun materyal hazırlama ve danışmanlık konusundaki hizmet içi eğitimlere katılmaları sağlanır.

Sosyal ve kültürel etkinlikler ve imkanlar

MADDE 12 − (1) Üniversite, özel gereksinimli öğrencilerinÜniversitenin düzenlediği kültür ve spor etkinliklerine katılmalarını teşvik eder ve bu konuda gerekli kolaylıkları sağlar.

(2) Üniversite, özel gereksinimli öğrencilerin yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini geliştirme ve kullanmaları için imkanlar ölçüsünde gerekli tedbirleri alır.

(3) Öğrenci Koordinatörlüğü maddi güçlüğü bulunan özel gereksinimli öğrencilerin burs ve yurt ihtiyaçlarının karşılanması için destek hizmeti verir.

(4) Öğrenci Koordinatörlüğü özel gereksinimli öğrencilere istihdam imkanları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapar.

Hizmetlerden yararlanma

MADDE 13 − (1) Bu Yönergede belirtilen hizmetlerden yararlanılabilmesi için İstanbul Üniversitesinde eğitim alan özel gereksinimli öğrencilerin Öğrenci Koordinatörlüğüne yazılı olarak başvurması gerekir.

Afet ve Acil durumlar

MADDE 14 − (1) Afet ve acil durumlarda özel gereksinimli öğrencilerin bulundukları mekanı güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için ilgili birim tarafından gerekli düzenlemeler yapılır.

 Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 − (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, özel gereksinimli öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yazılı talebi üzerine, Üniversite, Merkezin görüşünü alarak gerekli kararı verir ve uygulamayı yapar.

 Yürürlük

MADDE 16 − (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 − (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-14/2/2014-28913)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenciler Komisyonu, Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi, ÖSYM Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi ile yükseköğretim kurumları bünyesinde oluşturulacak engelli öğrenci birimlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-14/2/2014-28913)

(1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenciler Komisyonu, Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi ile ÖSYM Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi ve yükseköğretim kurumları bünyesinde oluşturulacak engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-14/2/2014-28913)

(1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) (Değişik:RG-14/2/2014-28913) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenciler Komisyonunu,
 2. b) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
 3. c) (Değişik:RG-14/2/2014-28913) Engelli öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğrenim öğrencisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-14/2/2014-28913)

Engelli Öğrenciler ile İlgili Komisyon ve Birimler

 Yükseköğretim kurulu engelli öğrenciler komisyonu

MADDE 5 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/2/2014-28913)

(1) Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yükseköğrenim aşamasına gelen veya yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara göre yapılması gereken idari düzenlemeleri planlamak ve gerekli alt yapı standartlarını oluşturarak ilgili yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak üzere Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenciler Komisyonu oluşturulur. Komisyon, Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında üçü engellilik alanında bilgi sahibi, tercihen ilgili alanlardaki akademisyenlerden ve en az yüksek lisans düzeyinde eğitim görmekte olan engelli bir öğrenci temsilcisinden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Komisyon üyeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyelerin yeniden görevlendirilmeleri mümkündür.

Komisyonun görevleri

MADDE 6 – (Değişik:RG-14/2/2014-28913)

(1) Komisyonun görevleri şunlardır:

 1. a) Engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını desteklemek, öğrenim ve eğitim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacı ile sorunlarını belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamaları yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek ve bunları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak.
 2. b) Engelli öğrencilerin, yükseköğrenimde karşılaşabilecekleri ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunlarına çözüm üretmek.
 3. c) Engelli öğrencilere uygun eğitim araç-gereçleri, ders materyalleri, ders geçme ve sınav koşullarının hazırlanmasına yönelik standartları oluşturmak.

ç) Engelli öğrencilerin yatay ve dikey geçiş ile ders denkliklerinin ölçütlerini düzenlemek üzere önerilerini ilgili kurullara sunmak.

 1. d) Üniversitelerde kurulacak engelli öğrenci birimlerinin işleyiş koşullarını ve ilkelerini belirlemek.
 2. e) Üniversite yerleşkelerinin engellilere göre düzenlenmesine ilişkin yapılanmaları takip etmek veya ettirmek.
 3. f) Engellilerle ilgili derslerin veya konuların yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde çalışmalar yapmak ve ilgili kurullara sunmak.

Engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon birimi

MADDE 7 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/2/2014-28913)

(1) Yükseköğretim Kurulu bünyesinde; Komisyona destek hizmetleri vermek, raportörlük yapmak, engelli üniversite öğrencilerine destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir akademik ortam sağlamak için yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimleri ile koordinasyon halinde çalışmak üzere kadrolu Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi kurulur. Bu birimde görev alacak görevlilerden birinin engellilik alanlarıyla ilgili en az lisans mezunu olmasına özen gösterilir.

Engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon biriminin görevleri

MADDE 8 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/2/2014-28913)

(1) Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Biriminin görevleri şunlardır:

 1. a) Komisyona iletilecek öğrenci başvurularını düzenlemek.
 2. b) Yapılacak işlemlere esas olmak üzere komisyona raportörlük yapmak.
 3. c) Komisyon toplantı tutanak ve evraklarını düzenlemek.

ç) Üniversitelerde kayıtlı engelli öğrencilerle ilgili istatistikî verileri tutmak.

 1. d) Ders materyallerinin hazırlanmasında, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesinde üniversiteler arası koordinasyonu sağlamak.
 2. e) Üniversitelerden gelen raporları ve Yükseköğretim Kurulu ile ÖSYM bünyesinde yapılan çalışmaları her öğretim yılı sonunda rapor haline getirmek.
 3. f) Yükseköğretim Kurulu internet sitesinde engellilerin erişebilirliklerine uygun bir bölüm hazırlamak ve bilgileri sürekli güncellemek.

ÖSYM engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon birimi

MADDE 9 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/2/2014-28913)

(1) ÖSYM bünyesinde Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi oluşturulur. Birimin çalışma usul ve esasları ÖSYM Başkanlığınca belirlenir.  Birimde engellilik alanında bilgi sahibi ve deneyimli, tercihen ilgili alanlardan mezun en az bir uzman bulunur. Gerektiğinde bu birimde engellilikle ilgili öğretim elemanları, uzman ve öğretmenler danışman olarak görevlendirilebilir.

ÖSYM engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon biriminin görevleri

MADDE 10 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/2/2014-28913)

(1) ÖSYM Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Biriminin görevleri şunlardır:

 1. a) Yükseköğretim programlarında öğrenim görmek isteyen engelli öğrencilere öğrenim görmek istedikleri program hakkında danışmanlık yapmak.
 2. b) Üniversitelerin engelli öğrenciler için açılmış olan entegre yükseköğretim programları listesini, yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak suretiyle oluşturarak sınav kılavuzuna konulması için gerekli açıklamaları hazırlamak.
 3. c) Adayın ÖSYM’ye göndermesi gereken engel türü ve rapor bilgileri ile sınav sırasında ne tür desteğe gereksinimi olduğuna dair dilekçe ve benzeri bilgilere ilişkin sınav kılavuzuna konacak açıklamaları hazırlamak.

ç) Uzmanlar tarafından incelenen sağlık raporları ve talep formlarının kabul veya ret şeklindeki sonuçlarını sınav öncesi engelli adaya bildirmek.

 1. d) Sınav ortamlarının engel durumuna göre seçilmesi veya düzenlenmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak.
 2. e) Merkezi sınavlarla yerleştirilen engelli adayların istatistikî verilerini oluşturmak ve kamuoyunun bilgisine sunmak.
 3. f) Bireylerin engel durumları esas alınarak sınavlarda görev alan okuyucuların seçimi hakkında çalışmalar yapmak.

Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimleri

MADDE 11 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/2/2014-28913)

(1) Yükseköğretim kurumları tarafından eğitim öğretim işlerinden sorumlu bir rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerden oluşan, engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, doğrudan rektörlüğe bağlı engelli öğrenci birimleri oluşturulur. Yükseköğretim kurumları bu birimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan kaynağı bütçelerinden tahsis ederler. Birimlerin çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir.

(2) Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimleri her yıl hazırlayacakları faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirirler.

Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimlerinin görevleri

MADDE 12 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/2/2014-28913)

(1) Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimlerinin görevleri şunlardır:

 1. a) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak.
 2. b) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
 3. c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.

ç) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

 1. d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.
 2. e) Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak.
 3. f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin  uygulanmasını denetlemek.
 4. g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

 1. h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak.

ı) Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek.

 1. i) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13 – (1) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

______________

(1) Bu yönetmeliğin adı “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” iken 14/2/2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
14/8/201027672
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
3/1/201328517
14/2/201428913
29 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28396

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar   Sayısı : 2012/3584Ekli   “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet   Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim   Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim   Bakanlığının 27/8/2012 tarihli ve 21512 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981   tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843   sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2012 tarihinde   kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep   Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

B.   ARINÇ                                                A.   BABACAN                                                    B.   ATALAY                                          B.   BOZDAĞ

Başbakan   Yardımcısı                               Başbakan   Yardımcısı                                     Başbakan   Yardımcısı                         Başbakan   Yardımcısı

S.   ERGİN                                                     F.   ŞAHİN                                                           E.   BAĞIŞ                                              N.   ERGÜN

Adalet   Bakanı                          Aile ve   Sosyal Politikalar Bakanı                         Avrupa   Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi   ve Teknoloji Bakanı

F.   ÇELİK                                              E.   BAYRAKTAR                                            A.   DAVUTOĞLU                              M.   Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma   ve Sosyal Güvenlik Bakanı        Çevre   ve Şehircilik Bakanı                                     Dışişleri   Bakanı                                  Ekonomi   Bakanı

T.   YILDIZ                                                      S.   KILIÇ                                                          M.   M. EKER                                           H.   YAZICI

Enerji   ve Tabii Kaynaklar Bakanı                Gençlik   ve Spor Bakanı                      Gıda,   Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük   ve Ticaret Bakanı

İ.   N. ŞAHİN                                                 C.   YILMAZ                                                        E.   GÜNAY                                           M.   ŞİMŞEK

İçişleri   Bakanı                                          Kalkınma   Bakanı                                      Kültür   ve Turizm Bakanı                            Maliye   Bakanı

Ö.   DİNÇER                                                          İ.   YILMAZ                                                       V.   EROĞLU

Milli   Eğitim Bakanı                                       Milli   Savunma Bakanı                                Orman   ve Su İşleri Bakanı

R.   AKDAĞ                                                              B.   YILDIRIM

Sağlık   Bakanı                               Ulaştırma,   Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM   KURUMLARINDA CARİ
HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK
KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN
TESPİTİNE DAİR KARAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Öğrenci   Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili Esaslar

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 1 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim   kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde   Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı   cetvelde, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti   tutarları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında iki   dönem öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, her bir dönem için alınacak   öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde belirlenen   tutarların yarısıdır.

(3) Öğrencilerden, kayıt ve kayıt   yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açık öğretim ve uzaktan   öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaz.

Genel esaslar

MADDE 2 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine   devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden,   4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı   payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları,   Devlet tarafından karşılanır.

(2) 31/5/2006 tarihli ve 5510   sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi   ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması   Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli   Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,   28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa   Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle   Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını   kaybedenlerin eş ve çocukları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu   kapsamındaki maluller, 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası   Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması   Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz.

(3) Yükseköğretim programlarına kayıt veya   kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı   Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve   14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük   Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları   Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü   olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin   ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim   yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya   kayıt yenileme sırasında özürlü   olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz   ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler   kaleminden iade edilir.

(4) İkili andlaşmalar çerçevesinde   ülkemizdeki üniversitelere yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden öğrenim   ücreti alınmaz.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamına giren birinci öğretim ve   açık öğretim öğrencileri hakkında 11 inci madde hükmü   uygulanmaz.

(6) Bu maddenin uygulanmasına   ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri   gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Katkı payı ve öğrenim ücretini süresinde ödemeyenler   hakkında yapılacak işlem

MADDE 3 – (1) Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri,   ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir.   Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri   ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem   için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Kayıt yaptırmadığı için   öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt   yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı   payı ve öğrenim ücreti ödemez.

Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak   öğrenim ücreti tutarları

MADDE 4 – (1) Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları   dâhilinde mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim   ücreti, ilgisine göre ekli (I) ve (II) sayılı cetvelde belirlenen öğrenci   katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak üzere, yükseköğretim kurumları   tarafından belirlenir. Ancak bu öğrenciler için belirlenecek öğrenim   ücretleri, ekli cetvellerde yer alan cari hizmet maliyetlerini hiçbir surette   geçemez.

(2) Ülkemizdeki üniversitelere   yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde   öğrenim ücreti alınmaz.

(3) Yükseköğretim kurumları,   yurtdışında başarılı olan öğrencileri programlarına dâhil edebilmek veya   eğitim-öğretimleri sırasında üstün başarı gösteren öğrencileri teşvik   edebilmek amacıyla, söz konusu öğrencilerden ilgili dönemde kayıt yaptıran   (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet   gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs   sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde   yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) yabancı uyruklu öğrenci   sayısının yüzde onunu geçmemek üzere ve yönetim kurulu kararıyla, bu maddeye   göre belirlenen tutarlardan daha az öğrenim ücreti almaya yetkilidir.

Öğrenim ücretinin kullanılması

MADDE 5 – (1) İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin   yüzde onu, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor,   kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır. Kalan kısmı ise, üniversite   bütçesine dâhil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve   esaslara göre kullanılır.

Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her   bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan   öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak   sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki   dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar   öğrenim ücreti öder.

(2)   19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan   öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş   yaptıklarında aynı haklardan yararlanır. Bu durumdaki öğrencilerden, o dönem   için birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payı kadar öğrenim   ücreti alınır.

Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim hakkı   kazanan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar   girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen   öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programına ait katkı   payı/öğrenim ücretine tabi olur.

Mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler   ile Devlet burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin katkı payı tutarları

MADDE 8 – (1) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi   hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı,   ilgili Bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenir.

(2) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba   Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Millî Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak   yükseköğrenim gören öğrencilerin katkı payı tutarı, yüzon TL’dir. Bu tutar   Maliye Bakanlığınca, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulur   ve Millî Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna   def’aten aktarılır.

Adları değiştirilen fakülte veya yüksekokullar ile   fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında katkı payı   ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 9 – (1) İlgili mevzuatla adları değiştirilen ya da   fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören   öğrenciler, yeni fakülte veya yüksekokula ilişkin öğrenci katkı payı/öğrenim   ücretine tabi olur.

Yabancı dille öğretim   yapan yükseköğretim programlarında öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 10  (1) Yabancı dille öğretim   yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti birbuçuk katı olarak   alınır.

Süresinde mezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve   öğrenim ücreti tutarları

MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfı veya yabancı   dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki   yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan   öğrencilerden ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı   ve öğrenim ücreti alınır.

Araştırma görevlilerinin öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) İkinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören   araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler.

İkinci öğretim programının kapatılması veya   öğrencilerin birinci öğretim programına aktarılması halinde ödenecek tutarlar  

MADDE 13 – (1) 3843 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca   ikinci öğretim programının kapatılmasından dolayı birinci öğretim programına   aktarılan mevcut öğrenciler, birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.

(2) Öğrenci sayısı on ve altında   kalan ikinci öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin   talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim   programına aktarılır ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına   tabi olur.

Geçiş yapanların öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı   ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Devlet yükseköğretim kurumlarına   geçiş yapan veya yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak   Türkiye’deki bir üniversitede lisans öğrenimlerini tamamlamalarına karar   verilen ve yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen mevcut veya yeni kayıt   yaptıracak öğrenciler, 4 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgisine   göre birinci öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti   esaslarına tabi olur.

Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler,   yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak, 5510 sayılı   Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt   sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık   sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. Ancak   bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına   faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından   tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar   dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık   sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri, 4/11/1981 tarihli ve 2547   sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddeleri çerçevesinde   yükseköğretim kurumları bütçelerinden karşılanır.

İKİNCİ   BÖLÜM

Çeşitli ve   Son Hükümler

Kayıt sildirme halinde yapılacak işlemler

MADDE 16 – (1) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren   öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Yatay geçiş

MADDE 17 – (1) Yatay geçiş şartlarına uygun olarak birinci   öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan   öğrenciler ikinci öğretim ücreti öder.

(2) Yatay geçiş yapılması halinde   ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti geçiş yapılan yükseköğretim   kurumuna ödenir.

(3) Yatay geçiş yapan öğrencilerin   geçiş öncesi ilgili döneme ait ödedikleri öğrenim ücreti tutarları, talep   edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler kaleminden iade   edilir.

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler

MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve   lisans öğrencilerinin yararlandığı hizmetlerden aynı şekilde yararlanır.

Açık öğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokullara   aktarılacak öğrenci katkı payı

MADDE 19 – (1) Açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim   kurumlarında, fakülte ve yüksekokulların 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına ait   öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde yirmisine kadar olan kısmı söz   konusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren   öğretim kurumlarına aktarılır. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı,   Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve açık öğretim   programı uygulayan yükseköğretim kurumlarının birer temsilcisinden oluşan   komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Uygulamaya ilişkin tebliğ

MADDE 20 – (1) Maliye Bakanlığı, bu Kararın uygulanması ile   ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşünü alarak tebliğler çıkarabilir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Karar, 30/6/2012 tarihinden geçerli olmak   üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

(I) SAYILI   CETVEL (A)

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ

(TL.)

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

ORTALAMA
MALİYET

ÖĞRENCİ KATKISI

DEVLET KATKISI

I

TIP     FAKÜLTELERİ

15.544

591

14.953

II

DİŞ     HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

5.607

494

5.113

ECZACILIK     FAKÜLTESİ

III

VETERİNER     FAKÜLTESİ

4.267

386

3.881

IV

TIBBİ     BİYOLOJİK BİL. PROG.

4.267

281

3.986

FİZİK     TEDAVİ VE REHA. PROG.

V

TEKNİK     EĞİTİM FAKÜLTESİ

2.294

281

2.013

VI

İTÜ     İŞLETME FAKÜLTESİ MÜH.

2.804

402

2.402

VII

MÜHENDİSLİK     FAKÜLTESİ

3.057

387

2.670

MİMARLIK     FAKÜLTESİ
MÜH.-MİMARLIK     FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK     VE TEKN. FAK.
MİMARLIK     VE TASARIM FAK.
İNŞAAT     FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR     BİLİŞİM FAKÜLTESİ
MAKİNA     FAKÜLTESİ
MADEN     FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK     FAK.
KİMYA     METALURJİ FAK.
UÇAK VE     UZAY BİL. FAKÜLTESİ
ZİRAAT     FAKÜLTESİ
MÜH. VE     DOĞA BİLİMLERİ FAK.
YER     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ     FAKÜLTESİ
ORMAN     FAKÜLTESİ

VIII

GEMİ     İNŞ. VE DENİZ BİL. FAK.

3.848

316

3.532

DENİZ     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SU     ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
DENİZCİLİK     FAKÜLTESİ
TEKSTİL     TEKN. VE TASARIM FAK.
SANAT VE     TASARIM FAKÜLTESİ
GEMİ     İNŞ. VE DENİZCİLİK FAK.
GÜZEL     SANATLAR VE TASARIM FAK.
GÜZEL     SANATLAR FAKÜLTESİ

IX

FEN     FAKÜLTESİ

2.562

284

2.278

FEN-EDEBİYAT     FAKÜLTESİ
(Fen     Programı)

X

HUKUK     FAKÜLTESİ

2.310

313

1.997

İKTİSAT     FAKÜLTESİ
İŞLETME     FAKÜLTESİ
SİYASAL     BİLGİLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ     VE İDARİ BİLİMLER FAK.

XI

DİL     TARİH VE COĞRAFYA FAK.

2.053

284

1.769

İLAHİYAT     FAKÜLTESİ
İSLAMİ     İLİMLER FAKÜLTESİ
EĞİTİM     FAKÜLTESİ
MESLEKİ     EĞİTİM FAKÜLTESİ
SAĞLIK     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK     FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİYEL     SAN. EĞT. FAK.
TİCARET     TURZ. EĞT. FAKÜLTESİ
TURİZM     FAKÜLTESİ
İNSANİ     VE SOSYAL BİL. FAK.
İNSAN VE     TOPLUM BİLİMLERİ FAK.
İNSANİ     BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK.
SOSYAL     VE BEŞERİ BİLİMLER FAK.
EĞİTİM     BİLİMLERİ
EDEBİYAT     FAKÜLTESİ

XII

FEN-EDEBİYAT     FAKÜLTESİ

1.923

284

1.639

(Edebiyat     ve Sos. Prog.)
İLETİŞİM     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLETİŞİM     FAKÜLTESİ

XIII

AÇIKÖĞRETİM     FAKÜLTESİ

198

71

127

XIV

YABANCI     DİL DESTEK BİRİMLERİKazandığı     fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder.
YABANCI     DİL HAZIRLIK SINIFLARI
YABANCI     DİL HAZIRLIK OKULLARI

 

(I) SAYILI   CETVEL (B)

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ

(TL.)

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

ORTALAMA
MALİYET

ÖĞRENCİ KATKISI

DEVLET KATKISI

I

DEVLET     KONSERVATUVARI

8.535

589

7.946

II

SİVİL     HAVACILIK YÜKSEKOKULU

8.535

470

8.065

MESLEKİ     TEKNOLOJİ Y.O.

3.846

227

3.619

III

TÜTÜN     EKSPERLİĞİ Y.O.
EV     EKONOMİSİ Y.O.

IV

BANKACILIK     VE SİGORTA. Y.O.

2.310

190

2.120

UYGULAMALI     BİLİMLER Y.O.
İLAHİYAT     MESLEK Y.O.
SAĞLIK     YÜKSEKOKULLARI
ENDÜSTRİYEL     SANATLAR Y.O.
TAKI     TEK. VE TASARIMI Y.O.
BEDEN     EĞİT. VE SPOR Y.O.
SPOR     BİLİMLERİ TEK. Y.O.
FİZİK     TED. VE REH. Y.O.
HEMŞİRELİK     YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA     VE LOJİSTİK Y.O.
UYGULAMALI     TEK. VE İŞL. Y.O.
TAPU     KADASTRO Y.O.
ORMANCILIK     MYO

V

ENGELLİLER     ENTEGRE Y.O.

3.848

190

3.658

VI

TAPU     KADASTRO MYO

1.539

190

1.349

MALİYE     MYO
MİLLİ     SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO
TURİZM     VE OTELCİLİK MYO
MESLEK     YÜKSEKOKULLARI
SAĞLIK     HİZMETLERİ MYO
VETERİNER     MYO
TURZ.VE     OTELCİLİK İŞL. MYO
TURZ.     İŞL.VE OTELCİLİK Y.O.
SİVİL     HAVACILIK MYO
SOSYAL     BİLİMLER MYO
TEKNİK     BİLİMLER MYO
UZAKTAN     ÖĞRETİM MYO
ADALET     YÜKSEKOKULU

VII

DENİZCİLİK     Y.O.

1.923

190

1.733

DENİZCİLİK     MYO
DENİZ     İŞL.VE YÖN. Y.O.

VIII

LİSANSÜSTÜ     ÖĞRETİM

1.536

258

1.278

 

 

(II)   SAYILI CETVEL (A)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA   YAPILACAK İKİNCİ

ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİNDEN ALINACAK   ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

(TL.)

GRUP

II

IV

V

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİ

ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET     MALİYETİ

ÖĞRENİM ÜCRETİ

I

VETERİNER     FAKÜLTESİ

4.267

2.134

TIBBİ     BİYOLOJİK BİL. PROG.

4.267

2.134

FİZİK     TEDAVİ VE REHA. PROG.

III

TEKNİK     EĞİTİM FAKÜLTESİ

2.294

1.147

MÜHENDİSLİK     FAKÜLTESİ

3.057

1.529

MİMARLIK     FAKÜLTESİ
MÜH.-MİMARLIK     FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK     VE TEKN. FAK.
MİMARLIK     VE TASARIM FAK.
İNŞAAT     FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR     BİLİŞİM FAKÜLTESİ
MAKİNA     FAKÜLTESİ
MADEN     FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK     FAK.
KİMYA     METALURJİ FAK.
UÇAK VE     UZAY BİL. FAKÜLTESİ
ZİRAAT     FAKÜLTESİ
MÜH. VE     DOĞA BİLİMLERİ FAK.
YER     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ     FAKÜLTESİ
ORMAN     FAKÜLTESİ
GEMİ     İNŞ. VE DENİZ BİL. FAK.

3.848

1.924

DENİZ     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SU     ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
DENİZCİLİK     FAKÜLTESİ
TEKSTİL     TEKN. VE TASARIM FAK.
SANAT VE     TASARIM FAKÜLTESİ
GEMİ     İNŞ. VE DENİZCİLİK FAK.
GÜZEL     SANATLAR VE TASARIM FAK.
GÜZEL     SANATLAR FAKÜLTESİ

VI

FEN     FAKÜLTESİ

2.562

1.281

FEN-EDEBİYAT     FAKÜLTESİ
(Fen     Programı)

VII

HUKUK     FAKÜLTESİ

2.310

1.155

İKTİSAT     FAKÜLTESİ
İŞLETME     FAKÜLTESİ
SİYASAL     BİLGİLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ     VE İDARİ BİLİMLER FAK.

VIII

DİL     TARİH VE COĞRAFYA FAK.

2.053

1.027

İLAHİYAT     FAKÜLTESİ
İSLAMİ     İLİMLER FAKÜLTESİ
EĞİTİM     FAKÜLTESİ
MESLEKİ     EĞİTİM FAKÜLTESİ
SAĞLIK     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK     FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİYEL     SAN. EĞT. FAK.
TİCARET     TURZ. EĞT. FAKÜLTESİ
TURİZM     FAKÜLTESİ
İNSANİ     VE SOSYAL BİL. FAK.
İNSAN VE     TOPLUM BİLİMLERİ FAK.
İNSANİ     BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK.
SOSYAL     VE BEŞERİ BİLİMLER FAK.
EĞİTİM     BİLİMLERİ
EDEBİYAT     FAKÜLTESİ

IX

FEN-EDEBİYAT     FAKÜLTESİ

1.923

962

(Edebiyat     ve Sos. Prog.)
İLETİŞİM     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLETİŞİM     FAKÜLTESİ

 

(II) SAYILI CETVEL (B)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK İKİNCİ

ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİNDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

(TL.)

1.432

716

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİ

ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET     MALİYETİ

ÖĞRENİM ÜCRETİ

I

DEVLET     KONSERVATUVARI

8.535

4.268

II

SİVİL     HAVACILIK YÜKSEKOKULU

8.535

4.268

MESLEKİ     TEKNOLOJİ Y.O.

3.846

1.923

III

TÜTÜN     EKSPERLİĞİ Y.O.
EV     EKONOMİSİ Y.O.

IV

BANKACILIK     VE SİGORTA. Y.O.

2.310

1.155

UYGULAMALI     BİLİMLER Y.O.
İLAHİYAT     MESLEK Y.O.
SAĞLIK     YÜKSEKOKULLARI
ENDÜSTRİYEL     SANATLAR Y.O.
TAKI     TEK. VE TASARIMI Y.O.
BEDEN     EĞİT. VE SPOR Y.O.
SPOR     BİLİMLERİ TEK. Y.O.
FİZİK     TED. VE REH. Y.O.
HEMŞİRELİK     YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA     VE LOJİSTİK Y.O.
UYGULAMALI     TEK. VE İŞL. Y.O.
TAPU     KADASTRO Y.O.
ORMANCILIK     MYO

V

ENGELLİLER     ENTEGRE Y.O.

3.848

1.924

VI

TAPU     KADASTRO MYO

1.539

770

MALİYE     MYO
MİLLİ     SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO
TURİZM     VE OTELCİLİK MYO
MESLEK     YÜKSEKOKULLARI
SAĞLIK     HİZMETLERİ MYO
VETERİNER     MYO
TURZ.VE     OTELCİLİK İŞL. MYO
TURZ.     İŞL.VE OTELCİLİK Y.O.
SİVİL     HAVACILIK MYO
SOSYAL     BİLİMLER MYO
TEKNİK     BİLİMLER MYO
UZAKTAN     ÖĞRETİM MYO
ADALET     YÜKSEKOKULU

VII

DENİZCİLİK     Y.O.

1.923

962

DENİZCİLİK     MYO
DENİZ     İŞL.VE YÖN. Y.O.

VIII

AÇIK VE     UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
(Açıköğretim     Programları Hariç)

 
3 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28636

KANUN

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİBİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6462                                                                                                         Kabul Tarihi: 25/4/2013

MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihinde;

1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun;

a) 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sakatlanmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”,

b) Ek 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sakatlananların” ibaresi “engelli hâle gelenlerin”,

c) Ek 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “sakatlananların” ibaresi “engelli hâle gelenlerin”,

2) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun;

a) 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çürüklerin” ve “çürüklükleri” ibareleri sırasıyla “askerliğe elverişli olmayanların” ve “askerliğe elverişli olmama”,

b) 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çürüklükleri” ve “çürüklük” ibareleri sırasıyla “askerliğe elverişli olmadıkları” ve “askerliğe elverişli olmadığı”,

c) Geçici 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler”,

3) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan “özürlülüğü” ibaresi “engelliliği”,

4) 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlananların sakatlık”, “sakatlananlar” ve “sakatları” ibareleri sırasıyla “engelli hâle gelenlerin engel”, “engelli hâle gelenler” ve “engellileri”,

5) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlığının” ibaresi “engelliliğinin”,

6) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun;

a) 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “özürlerinden” ibaresi “engellerinden”,

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentlerinde yer alan “özürlerinden” ibareleri “engellerinden”,

7) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “sakatlananlara sakatlık” ibaresi “engelli hâle gelenlere engellilik”, (c) bendinde yer alan “Sakatlık” ibaresi “Engellilik”, ikinci fıkrasında yer alan “sakatlanan” ibaresi “engelli hâle gelen”, beşinci fıkrasında yer alan “sakatlanan” ibaresi “engelli hâle gelen”, altıncı fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

8)9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engelli hâle gelme”,

9) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Âfetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlanan” ibaresi “engelli hâle gelen”,

10) 16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”,

11) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

a) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (9) numaralı bentlerinde yer alan “sakatlık” ibareleri “engellilik”,

b) 31 inci maddesinin başlığında yer alan “Sakatlık” ibaresi “Engellilik”, birinci fıkrasında yer alan “sakat” ve “sakatlık” ibareleri sırasıyla “engelli” ve “engellilik”, ikinci fıkrasında yer alan “Sakatlık” ve “sakatlar” ibareleri sırasıyla “Engellilik” ve “engelliler”, üçüncü fıkrasında yer alan “Sakatlık” ibaresi “Engellilik”,

c) 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

ç) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, (3) numaralı bendinde yer alan “özürlülerin” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “engellilerin” ve “engelli”,

12) 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, (b) bendinde yer alan “sakatlıklar” ibaresi “engellilikler”,

13) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

14) 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun;

a) 36 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “özürlülüğü” ibaresi “engelliliği”,

b) 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”,

c) 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlar” ibaresi “engelliler”,

ç) 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlıkları” ibaresi “engellilikleri”,

15) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Sakatlık dereceleri” ibaresi “Engellilik oranı”,

16) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Özürlülerin” ve “özürlünün” ibareleri sırasıyla “Engellilerin” ve “engellinin”,

17) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 53 üncü maddesinin başlığında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, ikinci fıkrasında yer alan “Özürlüler”, “özürlü” ve “özür” ibareleri sırasıyla “Engelliler”, “engelli” ve “engel”, üçüncü fıkrasında yer alan “Özürlü”, “özürlülerin”, “özürlülere” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engelli”, “engellilerin”, “engellilere” ve “engelli”, dördüncü fıkrasında yer alan “Özürlülerin”, “özür”, “özürlülerin” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engellilerin”, “engel”, “engellilerin” ve “engelli”,

b) 100 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlüler” ve “özür” ibareleri sırasıyla “engelliler” ve “engel”,

c) 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”,

ç) Ek 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

18) 14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “sakatları” ibaresi “engellileri”,

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinde yer alan “sakatlığı” ibaresi “engelliliği”,

19) 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun;

a) 13 üncü maddesinin başlığında yer alan “Sakat” ibaresi “Engelli”, birinci fıkrasında yer alan “sakat” ibaresi “engelli”,

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “engel bir hastalığa veya sakatlığa uğraması” ibaresi “engel bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi”,

c) 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “sakat” ibareleri “engelli”,

20) 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin”,

21) 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun;

a) 73 üncü maddesinin başlığında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ve “özürlünün” ibareleri sırasıyla “engelli” ve “engellinin”,

b) 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler”,

22) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “özürlü” ve “özürlülerden” ibareleri sırasıyla “engelli” ve “engellilerden”, (b) bendinde yer alan “özürlülerden” ibaresi “engellilerden”, (c) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, ikinci fıkrasında yer alan “özürlü”, “özürlülük” ve “Özürlülük” ibareleri sırasıyla “engelli”, “engellilik” ve “Engellilik”, üçüncü fıkrasında yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” ve beşinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

23) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “sakatlananlara” ve “sakatlık” ibareleri sırasıyla “engelli hâle gelenlere” ve “engellilik”,

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Sakatlanarak” ibaresi “Engelli hâle gelerek”, (b) bendinde yer alan “sakatlananların” ibaresi “engelli hâle gelenlerin” ve (d) bendinde yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”,

ç) 5 inci maddesinin başlığında yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hâle gelme”, birinci fıkrasında yer alan “sakatlanmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”,

d) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalanların” ibaresi “engelli hâle gelenlerin”, beşinci fıkrasında yer alan “sakatlanmalardan” ibaresi “engelli hâle gelmelerden”,

e) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hâle gelme”,

f) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibareleri “engellilik”,

24) 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalan” ibareleri “engelli hâle gelen”,

25) 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlanan” ibareleri “engelli hâle gelen”,

26) 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun;

a) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlanarak” ibaresi “engelli hâle gelerek”,

b) Üçüncü bölüm başlığında yer alan “Sakatlık” ibaresi “Engellilik”,

c) 13 üncü maddesinin başlığında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, birinci fıkrasında yer alan “sakat kalanlara” ibaresi “engelli hâle gelenlere”,

ç) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “sakatlık” ibareleri “engellilik”,

d) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

e) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlananlar” ve “sakatlık” ibareleri sırasıyla “engelli hâle gelenler” ve “engellilik”,

27) 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

28) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”,

29) 11/1/1983 tarihli ve 2780 sayılı Uçuş, Dalış ve Atlayış Eğitimine Tabi Tutulacak Askeri Öğrenciler ile Aday Öğrenciler Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ve “sakatlık” ibareleri sırasıyla “engelli hâle gelmeleri” ve “engellilik”, ikinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”,

30) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “sakatlığı” ve “özürlü durumları” ibareleri sırasıyla “engelliliği” ve “engeli”,

31) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, (d) bendinde yer alan “Özürlü”, “özürlülük” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engelli”, “engellilik” ve “engelli”, (f) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “özürleri” ibaresi “engellilikleri”, aynı bendin (9) ve (15) numaralı alt bentlerinde yer alan “özürlü” ibareleri “engelli”,

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, (h) bendinde yer alan “özür” ibaresi “engel”, (1) bendinde yer alan “özürlü” ve “özürlülerin” ibareleri sırasıyla “engelli” ve “engellilerin”, ikinci fıkrasında yer alan “Özürlülere” ibaresi “Engellilere”, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin”, (b) bendinde yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler”, (c) bendinde yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”, (d) bendinde yer alan “özürlülerin” ve “özürlülerce” ibareleri sırasıyla “engellilerin” ve “engellilerce”, (e) bendinde yer alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin”, (f) bendinde yer alan “Özürlülere” ve “özürlülerin” ibareleri sırasıyla “Engellilere” ve “engellilerin”,

ç) 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özürleri” ibaresi “engellilikleri”,

d) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

e) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “özürleri” ibaresi “engellilikleri”,

f) 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

g) 26 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli”,

ğ) Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”, ikinci fıkrasında yer alan “özürlülere” ve “Kurumun koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca” ibareleri sırasıyla “engellilere” ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca”, üçüncü fıkrasında yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”, dördüncü fıkrasında yer alan “özürlülerden” ibaresi “engellilerden”, beşinci fıkrasında yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”, altıncı fıkrasında yer alan “özürlü” ve “özürlüye” ibareleri sırasıyla “engelli” ve “engelliye”,

h) Ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülerine” ve “Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün müştereken hazırlayacakları” ibareleri sırasıyla “engellilere” ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanacak”,

ı) Geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlüye” ibaresi “engelliye”,

32) 16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun mükerrer 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlığı” ibaresi “engelliliği”,

33) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun;

a) 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlara” ibaresi “engellilere”,

b) 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin”,

c) 77 nci maddesinin başlığında yer alan “sakat” ibaresi “engelli”, birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sakatlara” ibaresi “engellilere”,

34) 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 28 inci maddesinin başlığında yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hâle gelme”, birinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”,

35) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sakat kalan” ibaresi “engelli hâle gelen”,

36) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “sakat” ibaresi “engelli”, (4) numaralı fıkrasının (s) bendinde yer alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin”,

37) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Sakatların” ibaresi “Engellilerin”,

38) 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanununun;

a) 10 uncu maddesinin başlığında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, birinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”, ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

b) 11 inci maddesinde yer alan “sakatlık” ve “sakatlanma” ibareleri sırasıyla “engellilik” ve “engelli hâle gelmeye”,

39) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler”,

40) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “Özürlü”, “özürlülerin” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engelli”, “engellilerin” ve “engelli”,

41) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Özürlüler İdaresi Başkanlığı”, “özürlülere”, “Başkanlığın”, “Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı” ibareleri sırasıyla “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü”, “engellilere”, “anılan Genel Müdürlüğün”, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”,

b) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Özürlülerin” ve “özürlülere” ibareleri sırasıyla “Engellilerin” ve “engellilere”,

c) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

42) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”,

43) 10/11/1988 tarihli ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”,

44) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlanan” ibaresi “engelli hâle gelen”, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “sakatlanarak” ibaresi “engelli hâle gelerek”, (i) bendinde yer alan “sakatlananlardan” ibaresi “engelli hâle gelenlerden”, (j) bendinde yer alan “sakatlandıkları” ibaresi “engelli hâle geldikleri”, ikinci fıkrasında yer alan “sakatlanan” ibaresi “engelli hâle gelen”,

45) 28/12/1993 tarihli ve 3960 sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “özürlülüğe” ibareleri “engelliliğe”,

46) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”,

47) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlüleri” ibaresi “engellileri”,

48) 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalanlara” ve “sakatlık” ibareleri sırasıyla “engelli hâle gelenlere” ve “engellilik”,

49) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakat kalanlara” ibaresi “engelli hâle gelenlere”,

50) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan “sakatların” ibaresi “engellilerin”,

51) 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunun 12 nci maddesinin başlığında yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hâle gelme”, birinci fıkrasında yer alan “sakat kalan” ibaresi “engelli hâle gelen”, ikinci fıkrasında yer alan “sakatlanan” ibaresi “engelli hâle gelen”,

52) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun;

a) 313 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “özrü” ibaresi “engeli”,

b) 340 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

c) 408 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlığı” ibaresi “engelliliği”,

ç) 417 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “özürleri” ibaresi “engelleri”,

d) 674 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlıkları” ibaresi “engelliliği”,

53) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

54) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde yer alan “sakatlık derecesi” ibaresi “engellilik oranı”, “sakatlığına” ibaresi “engelliliğine”,

55) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun;

a) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan “veya sakatlığa uğraması halinde” ibaresi “yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda”,

b) 30 uncu maddesinin başlığında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli”, ikinci fıkrasında yer alan “sakatlananlara” ibaresi “engelli hâle gelenlere”, dördüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, altıncı fıkrasında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli”, yedinci fıkrasında yer alan “özürlülerin”, “özürlünün”, “Özürlü” ve “özürlüyü” ibareleri sırasıyla “engellilerin”, “engellinin”, “Engelli” ve “engelliyi”,

c) 101 inci maddesinin başlığında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli”,

56) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun;

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “özür” ibaresi “engel”,

b) 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler”,

57) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (41) numaralı bendinde yer alan “sakatlanmasına” ibaresi “engelli hâle gelmesine”,

58) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak” ibaresi “hastalığı, zihinsel veya bedensel engeli bulunmamak”,

59) 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

60) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun;

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

b) 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “sakatlanan” ibareleri “engelli hâle gelen”,

61) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun;

a) 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler”,

b) 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “özürlülerle” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “engellilerle” ve “engelli”,

c) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”,

ç) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülerle”, “özürlü”, “özürlülere” ve “Özürlü” ibareleri sırasıyla “engellilerle”, “engelli”, “engellilere” ve “Engelli”,

62) 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlanmalarda” ibaresi “engelli hâle gelme durumlarında”,

b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hâle gelme”,

c) 9 uncu maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “sakatlanma” ibareleri “engelli hâle gelme”, altıncı fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

ç) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hâle gelme”,

63) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;

a) 122 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik”,

b) 278 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

64) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlülerin” ibareleri “engellilerin”,

65) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun;

a) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

b) 105/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sakatlık” ibareleri “engellilik”,

66) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun;

a) 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

b) 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”,

c) 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”,

67) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde yer alan “sakatlanmasına” ibaresi “engelli hâle gelmesine”,

68) 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler”,

69) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

a) Adında yer alan “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması” ibaresi “Engelliler”,

b) 1 inci maddesinde yer alan “özürlülüğün” ve “özürlülerin” ibareleri sırasıyla “engelliliğin” ve “engellilerin”,

c) 2 nci maddesinde yer alan “özürlüleri” ve “özürlülere” ibareleri sırasıyla “engellileri” ve “engellilere”,

ç) 3 üncü maddesinde yer alan “Özürlü”, “Özürlülük”, “özürlü”, “özürlüler”, “özürlülerin”, “özürlülere”, “özrü”, “özürlülüğün”, “özürlüye” ve “özürlünün” ibareleri sırasıyla “Engelli”, “Engellilik”, “engelli”, “engelliler”, “engellilerin”, “engellilere”, “engelliliği”, “engelliliğin”, “engelliye” ve “engellinin”,

d) 4 üncü maddesinde yer alan “özürlülerin”, “özürlülüğün”, “Özürlüler”, “özürlülere”, “Özürlülere” ve “Özürlüler İdaresi Başkanlığının” ibareleri sırasıyla “engellilerin”, “engelliliğin”, “Engelliler”, “engellilere”, “Engellilere” ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının”,

e) 5 inci maddesinde yer alan “Özürlülerle”, “özürlülük”, “Özürlülük” ve “Özürlüler İdaresi Başkanlığınca” ibareleri sırasıyla “Engellilerle”, “engellilik”, “Engellilik” ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca”,

f) 6 ncı maddesinde yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”,

g) 7 nci maddesinde yer alan “Özürlülere” ve “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden” ibareleri sırasıyla “Engellilere” ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından”,

ğ) 8 inci maddesinde yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”,

h) 10 uncu maddesinde yer alan “özürlülerin” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “engellilerin” ve “engelli”,

ı) 11 inci maddesinde yer alan “özürlülüğe”, “özürlülüğün” ve “özrün” ibareleri sırasıyla “engelliliğe”, “engelliliğin” ve “engelliliğin”,

i) 12 nci maddesinde yer alan “Özür”, “Özürlüler İdaresi Başkanlığının” ve “özürlülerin” ibareleri sırasıyla “Engellilik”, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının” ve “engellilerin”,

j) 13 üncü maddesinde yer alan “Özürlülerin”, “Özürlüler İdaresi Başkanlığınca”, “Özürlünün” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engellilerin”, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca”, “Engellinin” ve “engelli”,

k) 14 üncü maddesinde yer alan “özürlülerin”, “özrüyle”, “Özürlülük” ve “Özürlüler İdaresi Başkanlığınca” ibareleri sırasıyla “engellilerin”, “engelliliğiyle”, “Engellilik” ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca”,

l) 15 inci maddesinde yer alan “özürlülerin”, “Özürlü”, “özürlü”, “özürlülere”, “Özürlüler”, “Özürlüler İdaresi Başkanlığınca”, “, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca” ve “Özürlülerin” ibareleri sırasıyla “engellilerin”, “Engelli”, “engelli”, “engellilere”, “Engelliler”, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca”, “ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca” ve “Engellilerin”,

m) 16 ncı maddesinde yer alan “Özürlülerin”, “özürlü”, “özürlülerin” ve “Özürlüler İdaresi Başkanlığınca” ibareleri sırasıyla “Engellilerin”, “engelli”, “engellilerin” ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca”,

n) Geçici 2 nci maddesinde yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin”,

o) Geçici 3 üncü maddesinde yer alan “özürlülerin” ve “özürlüler” ibareleri sırasıyla “engellilerin” ve “engelliler”,

70) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun;

a) 14 üncü maddesinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

b) 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “özürlülere” ve “özürlüler” ibareleri sırasıyla “engellilere” ve “engelliler”,

c) 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

ç) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”,

d) 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”,

71) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun;

a) 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

b) 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

72) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 19 uncu maddesinin başlığında ve ikinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli”,

73) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

a) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “özüre uğratan” ibaresi “engelli hâle getiren”,

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik”,

c) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik”,

ç) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürler” ibaresi “engellilik”, dokuzuncu fıkrasında yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik”, onuncu fıkrasında yer alan “özürlerin” ibaresi “engellilik hâllerinin”,

d) 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özrü” ibaresi “engelliliği”, üçüncü fıkrasında yer alan “özürleri” ibaresi “engellilik hâlleri”,

e) 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “hastalık veya özürü” ibaresi “hastalığı veya engelliliği”,

f) Geçici 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli”,

g) Geçici 10 uncu maddesinin başlığında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, birinci fıkrasında yer alan “özrü” ibaresi “engeli”, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “sakatlığı” ibareleri “engelliliği”,

ğ) Geçici 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakat kalanlara” ibaresi “engelli hâle gelenlere”,

h) Geçici 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “sakatlığı” ibaresi “engelliliği”,

74) 14/12/2006 tarihli ve 5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “sakatlığa” ibaresi “engelliliğe”,

75) 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sakatlanması” ibaresi “engelli hâle gelmesi”,

76) 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

77) 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında”, “özür”, “Özür”, “özürlülük” ve “Özürlülük” ibareleri sırasıyla “Engelliler Hakkında”, “engellilik”, “Engellilik”, “engellilik” ve “Engellilik”,

78) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

79) 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanununun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

80) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

81) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun;

a) 172 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

b) 235 inci maddesinin başlığında yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin”, birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

c) 259 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

82) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1507 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibareleri “engellilik”,

83) 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun;

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik”, (ğ) bendinde yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”,

b) 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik”,

c) 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

ç) 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin”,

84) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “özre uğratan” ibaresi “engelli hâle getiren”,

85) 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanununun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

86) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

87) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

88) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “özürlü” ve “Özürlü” ibareleri sırasıyla “engelli” ve “Engelli”,

b) Ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

89) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12/B maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin”,

90) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

91) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “vücut sakatlığı ile özürlü olmamaları” ibaresi “bedensel engel ile engelli olmamaları”,

92) 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “özür” ibaresi “engellilik durumu”,

b) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özür” ibaresi “engellilik durumu”,

c) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özür” ibaresi “engellilik durumu”, ikinci fıkrasında yer alan “özürü” ibaresi “engelliliği”,

ç) 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özür” ibaresi “engellilik durumu”,

93) 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Özürlülerin” ve “özürlülere” ibareleri sırasıyla “Engellilerin” ve “engellilere”, (g) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”,

c) 10 uncu maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Özürlü” ibareleri “Engelli”, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”, (b) bendinde yer alan “Özürlülüğün” ve “özürlülerin” ibareleri sırasıyla “Engelliliğin” ve “engellilerin”, (c) bendinde yer alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin”, (ç) bendinde yer alan “Özürlülerle” ibaresi “Engellilerle”, (d) bendinde yer alan “özürlülere” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “engellilere” ve “engelli”, (g) bendinde yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin”, (h) bendinde yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”,

ç) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”,

d) Eki (I) sayılı cetvelin hizmet birimleri sütununun (4) numaralı sırasında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”,

94) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin”,

b) 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özürlü”, “özürlü”, “özür grupları” ve “özür niteliğine” ibareleri sırasıyla “Engelliler için”, “engelli”, “engel grupları” ve “engelinin niteliğine”,

95) 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

96) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “özürlülüğüne” ibareleri “engelliliğine”,

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 5378 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut belgelerin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 5 – Engelli bireylerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatına göre almış oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden hâlen yararlanmakta oldukları hak ve menfaatlerin, sağlık kurulu raporu dışındaki diğer şartların muhafaza edilmesi ve ilgili mevzuatına göre bu hak ve menfaatlerin devamının mümkün olması kaydıyla, önceki raporların geçerlilik süresi içinde aynı şekilde uygulanmasına devam olunur. Ayrıca, engelli bireylerin ilgili mevzuatına uygun olarak daha önceden almış oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden engellilik durumlarının tespitine veya engellilikleri dolayısıyla kendilerine veya yakınlarına kolaylıklar ya da haklar teminine yönelik olarak bu maddenin yayımı tarihine kadar verilmiş olan özürlü, sakat, çürük veya zihinsel ya da bedensel engelleri niteleyen benzeri ibareleri içeren belge, kimlik, kart ve benzeri belgelerin, geçerli oldukları süreler dâhilinde yenilenmeleri gerekmez.”

MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/5/2013

14 Şubat 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28913

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA

VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenciler Komisyonu, Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi, ÖSYM Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi ile yükseköğretim kurumları bünyesinde oluşturulacak engelli öğrenci birimlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenciler Komisyonu, Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi ile ÖSYM Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi ve yükseköğretim kurumları bünyesinde oluşturulacak engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenciler Komisyonunu,”

“c) Engelli öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğrenim öğrencisini,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin İkinci Bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Engelli Öğrenciler ile İlgili Komisyon ve Birimler

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yükseköğretim kurulu engelli öğrenciler komisyonu

MADDE 5 – (1) Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yükseköğrenim aşamasına gelen veya yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara göre yapılması gereken idari düzenlemeleri planlamak ve gerekli alt yapı standartlarını oluşturarak ilgili yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak üzere Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenciler Komisyonu oluşturulur. Komisyon, Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında üçü engellilik alanında bilgi sahibi, tercihen ilgili alanlardaki akademisyenlerden ve en az yüksek lisans düzeyinde eğitim görmekte olan engelli bir öğrenci temsilcisinden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Komisyon üyeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyelerin yeniden görevlendirilmeleri mümkündür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını desteklemek, öğrenim ve eğitim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacı ile sorunlarını belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamaları yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek ve bunları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak.

b) Engelli öğrencilerin, yükseköğrenimde karşılaşabilecekleri ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunlarına çözüm üretmek.

c) Engelli öğrencilere uygun eğitim araç-gereçleri, ders materyalleri, ders geçme ve sınav koşullarının hazırlanmasına yönelik standartları oluşturmak.

ç) Engelli öğrencilerin yatay ve dikey geçiş ile ders denkliklerinin ölçütlerini düzenlemek üzere önerilerini ilgili kurullara sunmak.

d) Üniversitelerde kurulacak engelli öğrenci birimlerinin işleyiş koşullarını ve ilkelerini belirlemek.

e) Üniversite yerleşkelerinin engellilere göre düzenlenmesine ilişkin yapılanmaları takip etmek veya ettirmek.

f) Engellilerle ilgili derslerin veya konuların yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde çalışmalar yapmak ve ilgili kurullara sunmak.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon birimi

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim Kurulu bünyesinde; Komisyona destek hizmetleri vermek, raportörlük yapmak, engelli üniversite öğrencilerine destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir akademik ortam sağlamak için yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimleri ile koordinasyon halinde çalışmak üzere kadrolu Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi kurulur. Bu birimde görev alacak görevlilerden birinin engellilik alanlarıyla ilgili en az lisans mezunu olmasına özen gösterilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon biriminin görevleri

MADDE 8 – (1) Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Biriminin görevleri şunlardır:

a) Komisyona iletilecek öğrenci başvurularını düzenlemek.

b) Yapılacak işlemlere esas olmak üzere komisyona raportörlük yapmak.

c) Komisyon toplantı tutanak ve evraklarını düzenlemek.

ç) Üniversitelerde kayıtlı engelli öğrencilerle ilgili istatistikî verileri tutmak.

d) Ders materyallerinin hazırlanmasında, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesinde üniversiteler arası koordinasyonu sağlamak.

e) Üniversitelerden gelen raporları ve Yükseköğretim Kurulu ile ÖSYM bünyesinde yapılan çalışmaları her öğretim yılı sonunda rapor haline getirmek.

f) Yükseköğretim Kurulu internet sitesinde engellilerin erişebilirliklerine uygun bir bölüm hazırlamak ve bilgileri sürekli güncellemek.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ÖSYM engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon birimi

MADDE 9 – (1) ÖSYM bünyesinde Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi oluşturulur. Birimin çalışma usul ve esasları ÖSYM Başkanlığınca belirlenir.  Birimde engellilik alanında bilgi sahibi ve deneyimli, tercihen ilgili alanlardan mezun en az bir uzman bulunur. Gerektiğinde bu birimde engellilikle ilgili öğretim elemanları, uzman ve öğretmenler danışman olarak görevlendirilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ÖSYM engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon biriminin görevleri

MADDE 10 – (1) ÖSYM Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Biriminin görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim programlarında öğrenim görmek isteyen engelli öğrencilere öğrenim görmek istedikleri program hakkında danışmanlık yapmak.

b) Üniversitelerin engelli öğrenciler için açılmış olan entegre yükseköğretim programları listesini, yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak suretiyle oluşturarak sınav kılavuzuna konulması için gerekli açıklamaları hazırlamak.

c) Adayın ÖSYM’ye göndermesi gereken engel türü ve rapor bilgileri ile sınav sırasında ne tür desteğe gereksinimi olduğuna dair dilekçe ve benzeri bilgilere ilişkin sınav kılavuzuna konacak açıklamaları hazırlamak.

ç) Uzmanlar tarafından incelenen sağlık raporları ve talep formlarının kabul veya ret şeklindeki sonuçlarını sınav öncesi engelli adaya bildirmek.

d) Sınav ortamlarının engel durumuna göre seçilmesi veya düzenlenmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak.

e) Merkezi sınavlarla yerleştirilen engelli adayların istatistikî verilerini oluşturmak ve kamuoyunun bilgisine sunmak.

f) Bireylerin engel durumları esas alınarak sınavlarda görev alan okuyucuların seçimi hakkında çalışmalar yapmak.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimleri

MADDE 11 – (1) Yükseköğretim kurumları tarafından eğitim öğretim işlerinden sorumlu bir rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerden oluşan, engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, doğrudan rektörlüğe bağlı engelli öğrenci birimleri oluşturulur. Yükseköğretim kurumları bu birimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan kaynağı bütçelerinden tahsis ederler. Birimlerin çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir.

(2) Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimleri her yıl hazırlayacakları faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimlerinin görevleri

MADDE 12 – (1) Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak.

b) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak.

c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.

ç) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.

e) Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak.

f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin  uygulanmasını denetlemek.

g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak.

ı) Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek.

i) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
12 Aralık 2014  CUMAResmî GazeteSayı : 29203
KANUN
ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE EK İHTİYARİPROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNADAİR KANUN

             Kanun No. 6574                                                                                                         Kabul Tarihi:3/12/2014

MADDE 1 – (1) “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol”ün beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/12/2014

Anayasa

Kanunlar

Kanun Hükmünde Kararnameler

Tüzükler

Yönetmelikler

Yönergeler

Genelgeler

Tebliğler

Taslak Mevzuatlar

Diğer Mevzuat

3294 SAYILI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI

 

TEŞVİK KANUNU

 

Her hakkı saklıdır. © T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA .

Tel : +90 (312) 705 40 00