Harç ücretleri

29 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28396

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar   Sayısı : 2012/3584Ekli   “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet   Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim   Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim   Bakanlığının 27/8/2012 tarihli ve 21512 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981   tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843   sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2012 tarihinde   kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep   Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

B.   ARINÇ                                                A.   BABACAN                                                    B.   ATALAY                                          B.   BOZDAĞ

Başbakan   Yardımcısı                               Başbakan   Yardımcısı                                     Başbakan   Yardımcısı                         Başbakan   Yardımcısı

S.   ERGİN                                                     F.   ŞAHİN                                                           E.   BAĞIŞ                                              N.   ERGÜN

Adalet   Bakanı                          Aile ve   Sosyal Politikalar Bakanı                         Avrupa   Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi   ve Teknoloji Bakanı

F.   ÇELİK                                              E.   BAYRAKTAR                                            A.   DAVUTOĞLU                              M.   Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma   ve Sosyal Güvenlik Bakanı        Çevre   ve Şehircilik Bakanı                                     Dışişleri   Bakanı                                  Ekonomi   Bakanı

T.   YILDIZ                                                      S.   KILIÇ                                                          M.   M. EKER                                           H.   YAZICI

Enerji   ve Tabii Kaynaklar Bakanı                Gençlik   ve Spor Bakanı                      Gıda,   Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük   ve Ticaret Bakanı

İ.   N. ŞAHİN                                                 C.   YILMAZ                                                        E.   GÜNAY                                           M.   ŞİMŞEK

İçişleri   Bakanı                                          Kalkınma   Bakanı                                      Kültür   ve Turizm Bakanı                            Maliye   Bakanı

Ö.   DİNÇER                                                          İ.   YILMAZ                                                       V.   EROĞLU

Milli   Eğitim Bakanı                                       Milli   Savunma Bakanı                                Orman   ve Su İşleri Bakanı

R.   AKDAĞ                                                              B.   YILDIRIM

Sağlık   Bakanı                               Ulaştırma,   Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM   KURUMLARINDA CARİ
HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK
KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN
TESPİTİNE DAİR KARAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Öğrenci   Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili Esaslar

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 1 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim   kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde   Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı   cetvelde, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti   tutarları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında iki   dönem öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, her bir dönem için alınacak   öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde belirlenen   tutarların yarısıdır.

(3) Öğrencilerden, kayıt ve kayıt   yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açık öğretim ve uzaktan   öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaz.

Genel esaslar

MADDE 2 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine   devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden,   4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı   payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları,   Devlet tarafından karşılanır.

(2) 31/5/2006 tarihli ve 5510   sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi   ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması   Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli   Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,   28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa   Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle   Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını   kaybedenlerin eş ve çocukları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu   kapsamındaki maluller, 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası   Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması   Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz.

(3) Yükseköğretim programlarına kayıt veya   kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı   Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve   14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük   Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları   Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü   olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin   ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim   yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya   kayıt yenileme sırasında özürlü   olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz   ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler   kaleminden iade edilir.

(4) İkili andlaşmalar çerçevesinde   ülkemizdeki üniversitelere yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden öğrenim   ücreti alınmaz.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamına giren birinci öğretim ve   açık öğretim öğrencileri hakkında 11 inci madde hükmü   uygulanmaz.

(6) Bu maddenin uygulanmasına   ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri   gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Katkı payı ve öğrenim ücretini süresinde ödemeyenler   hakkında yapılacak işlem

MADDE 3 – (1) Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri,   ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir.   Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri   ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem   için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Kayıt yaptırmadığı için   öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt   yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı   payı ve öğrenim ücreti ödemez.

Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak   öğrenim ücreti tutarları

MADDE 4 – (1) Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları   dâhilinde mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim   ücreti, ilgisine göre ekli (I) ve (II) sayılı cetvelde belirlenen öğrenci   katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak üzere, yükseköğretim kurumları   tarafından belirlenir. Ancak bu öğrenciler için belirlenecek öğrenim   ücretleri, ekli cetvellerde yer alan cari hizmet maliyetlerini hiçbir surette   geçemez.

(2) Ülkemizdeki üniversitelere   yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde   öğrenim ücreti alınmaz.

(3) Yükseköğretim kurumları,   yurtdışında başarılı olan öğrencileri programlarına dâhil edebilmek veya   eğitim-öğretimleri sırasında üstün başarı gösteren öğrencileri teşvik   edebilmek amacıyla, söz konusu öğrencilerden ilgili dönemde kayıt yaptıran   (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet   gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs   sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde   yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) yabancı uyruklu öğrenci   sayısının yüzde onunu geçmemek üzere ve yönetim kurulu kararıyla, bu maddeye   göre belirlenen tutarlardan daha az öğrenim ücreti almaya yetkilidir.

Öğrenim ücretinin kullanılması

MADDE 5 – (1) İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin   yüzde onu, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor,   kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır. Kalan kısmı ise, üniversite   bütçesine dâhil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve   esaslara göre kullanılır.

Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her   bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan   öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak   sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki   dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar   öğrenim ücreti öder.

(2)   19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan   öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş   yaptıklarında aynı haklardan yararlanır. Bu durumdaki öğrencilerden, o dönem   için birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payı kadar öğrenim   ücreti alınır.

Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim hakkı   kazanan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar   girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen   öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programına ait katkı   payı/öğrenim ücretine tabi olur.

Mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler   ile Devlet burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin katkı payı tutarları

MADDE 8 – (1) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi   hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı,   ilgili Bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenir.

(2) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba   Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Millî Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak   yükseköğrenim gören öğrencilerin katkı payı tutarı, yüzon TL’dir. Bu tutar   Maliye Bakanlığınca, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulur   ve Millî Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna   def’aten aktarılır.

Adları değiştirilen fakülte veya yüksekokullar ile   fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında katkı payı   ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 9 – (1) İlgili mevzuatla adları değiştirilen ya da   fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören   öğrenciler, yeni fakülte veya yüksekokula ilişkin öğrenci katkı payı/öğrenim   ücretine tabi olur.

Yabancı dille öğretim   yapan yükseköğretim programlarında öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 10 (1) Yabancı dille öğretim   yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti birbuçuk katı olarak   alınır.

Süresinde mezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve   öğrenim ücreti tutarları

MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfı veya yabancı   dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki   yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan   öğrencilerden ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı   ve öğrenim ücreti alınır.

Araştırma görevlilerinin öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) İkinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören   araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler.

İkinci öğretim programının kapatılması veya   öğrencilerin birinci öğretim programına aktarılması halinde ödenecek tutarlar  

MADDE 13 – (1) 3843 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca   ikinci öğretim programının kapatılmasından dolayı birinci öğretim programına   aktarılan mevcut öğrenciler, birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.

(2) Öğrenci sayısı on ve altında   kalan ikinci öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin   talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim   programına aktarılır ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına   tabi olur.

Geçiş yapanların öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı   ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Devlet yükseköğretim kurumlarına   geçiş yapan veya yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak   Türkiye’deki bir üniversitede lisans öğrenimlerini tamamlamalarına karar   verilen ve yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen mevcut veya yeni kayıt   yaptıracak öğrenciler, 4 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgisine   göre birinci öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti   esaslarına tabi olur.

Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler,   yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak, 5510 sayılı   Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt   sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık   sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. Ancak   bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına   faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından   tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar   dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık   sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri, 4/11/1981 tarihli ve 2547   sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddeleri çerçevesinde   yükseköğretim kurumları bütçelerinden karşılanır.

İKİNCİ   BÖLÜM

Çeşitli ve   Son Hükümler

Kayıt sildirme halinde yapılacak işlemler

MADDE 16 – (1) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren   öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Yatay geçiş

MADDE 17 – (1) Yatay geçiş şartlarına uygun olarak birinci   öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan   öğrenciler ikinci öğretim ücreti öder.

(2) Yatay geçiş yapılması halinde   ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti geçiş yapılan yükseköğretim   kurumuna ödenir.

(3) Yatay geçiş yapan öğrencilerin   geçiş öncesi ilgili döneme ait ödedikleri öğrenim ücreti tutarları, talep   edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler kaleminden iade   edilir.

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler

MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve   lisans öğrencilerinin yararlandığı hizmetlerden aynı şekilde yararlanır.

Açık öğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokullara   aktarılacak öğrenci katkı payı

MADDE 19 – (1) Açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim   kurumlarında, fakülte ve yüksekokulların 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına ait   öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde yirmisine kadar olan kısmı söz   konusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren   öğretim kurumlarına aktarılır. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı,   Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve açık öğretim   programı uygulayan yükseköğretim kurumlarının birer temsilcisinden oluşan   komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Uygulamaya ilişkin tebliğ

MADDE 20 – (1) Maliye Bakanlığı, bu Kararın uygulanması ile   ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşünü alarak tebliğler çıkarabilir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Karar, 30/6/2012 tarihinden geçerli olmak   üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

(I) SAYILI   CETVEL (A)

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ

(TL.)

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

ORTALAMA
MALİYET

ÖĞRENCİ KATKISI

DEVLET KATKISI

I

TIP     FAKÜLTELERİ

15.544

591

14.953

II

DİŞ     HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

5.607

494

5.113

ECZACILIK     FAKÜLTESİ

III

VETERİNER     FAKÜLTESİ

4.267

386

3.881

IV

TIBBİ     BİYOLOJİK BİL. PROG.

4.267

281

3.986

FİZİK     TEDAVİ VE REHA. PROG.

V

TEKNİK     EĞİTİM FAKÜLTESİ

2.294

281

2.013

VI

İTÜ     İŞLETME FAKÜLTESİ MÜH.

2.804

402

2.402

VII

MÜHENDİSLİK     FAKÜLTESİ

3.057

387

2.670

MİMARLIK     FAKÜLTESİ
MÜH.-MİMARLIK     FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK     VE TEKN. FAK.
MİMARLIK     VE TASARIM FAK.
İNŞAAT     FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR     BİLİŞİM FAKÜLTESİ
MAKİNA     FAKÜLTESİ
MADEN     FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK     FAK.
KİMYA     METALURJİ FAK.
UÇAK VE     UZAY BİL. FAKÜLTESİ
ZİRAAT     FAKÜLTESİ
MÜH. VE     DOĞA BİLİMLERİ FAK.
YER     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ     FAKÜLTESİ
ORMAN     FAKÜLTESİ

VIII

GEMİ     İNŞ. VE DENİZ BİL. FAK.

3.848

316

3.532

DENİZ     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SU     ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
DENİZCİLİK     FAKÜLTESİ
TEKSTİL     TEKN. VE TASARIM FAK.
SANAT VE     TASARIM FAKÜLTESİ
GEMİ     İNŞ. VE DENİZCİLİK FAK.
GÜZEL     SANATLAR VE TASARIM FAK.
GÜZEL     SANATLAR FAKÜLTESİ

IX

FEN     FAKÜLTESİ

2.562

284

2.278

FEN-EDEBİYAT     FAKÜLTESİ
(Fen     Programı)

X

HUKUK     FAKÜLTESİ

2.310

313

1.997

İKTİSAT     FAKÜLTESİ
İŞLETME     FAKÜLTESİ
SİYASAL     BİLGİLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ     VE İDARİ BİLİMLER FAK.

XI

DİL     TARİH VE COĞRAFYA FAK.

2.053

284

1.769

İLAHİYAT     FAKÜLTESİ
İSLAMİ     İLİMLER FAKÜLTESİ
EĞİTİM     FAKÜLTESİ
MESLEKİ     EĞİTİM FAKÜLTESİ
SAĞLIK     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK     FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİYEL     SAN. EĞT. FAK.
TİCARET     TURZ. EĞT. FAKÜLTESİ
TURİZM     FAKÜLTESİ
İNSANİ     VE SOSYAL BİL. FAK.
İNSAN VE     TOPLUM BİLİMLERİ FAK.
İNSANİ     BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK.
SOSYAL     VE BEŞERİ BİLİMLER FAK.
EĞİTİM     BİLİMLERİ
EDEBİYAT     FAKÜLTESİ

XII

FEN-EDEBİYAT     FAKÜLTESİ

1.923

284

1.639

(Edebiyat     ve Sos. Prog.)
İLETİŞİM     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLETİŞİM     FAKÜLTESİ

XIII

AÇIKÖĞRETİM     FAKÜLTESİ

198

71

127

XIV

YABANCI     DİL DESTEK BİRİMLERİ Kazandığı     fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder.
YABANCI     DİL HAZIRLIK SINIFLARI
YABANCI     DİL HAZIRLIK OKULLARI

 

(I) SAYILI   CETVEL (B)

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ

(TL.)

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

ORTALAMA
MALİYET

ÖĞRENCİ KATKISI

DEVLET KATKISI

I

DEVLET     KONSERVATUVARI

8.535

589

7.946

II

SİVİL     HAVACILIK YÜKSEKOKULU

8.535

470

8.065

MESLEKİ     TEKNOLOJİ Y.O.

3.846

227

3.619

III

TÜTÜN     EKSPERLİĞİ Y.O.
EV     EKONOMİSİ Y.O.

IV

BANKACILIK     VE SİGORTA. Y.O.

2.310

190

2.120

UYGULAMALI     BİLİMLER Y.O.
İLAHİYAT     MESLEK Y.O.
SAĞLIK     YÜKSEKOKULLARI
ENDÜSTRİYEL     SANATLAR Y.O.
TAKI     TEK. VE TASARIMI Y.O.
BEDEN     EĞİT. VE SPOR Y.O.
SPOR     BİLİMLERİ TEK. Y.O.
FİZİK     TED. VE REH. Y.O.
HEMŞİRELİK     YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA     VE LOJİSTİK Y.O.
UYGULAMALI     TEK. VE İŞL. Y.O.
TAPU     KADASTRO Y.O.
ORMANCILIK     MYO

V

ENGELLİLER     ENTEGRE Y.O.

3.848

190

3.658

VI

TAPU     KADASTRO MYO

1.539

190

1.349

MALİYE     MYO
MİLLİ     SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO
TURİZM     VE OTELCİLİK MYO
MESLEK     YÜKSEKOKULLARI
SAĞLIK     HİZMETLERİ MYO
VETERİNER     MYO
TURZ.VE     OTELCİLİK İŞL. MYO
TURZ.     İŞL.VE OTELCİLİK Y.O.
SİVİL     HAVACILIK MYO
SOSYAL     BİLİMLER MYO
TEKNİK     BİLİMLER MYO
UZAKTAN     ÖĞRETİM MYO
ADALET     YÜKSEKOKULU

VII

DENİZCİLİK     Y.O.

1.923

190

1.733

DENİZCİLİK     MYO
DENİZ     İŞL.VE YÖN. Y.O.

VIII

LİSANSÜSTÜ     ÖĞRETİM

1.536

258

1.278

 

 

(II)   SAYILI CETVEL (A)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA   YAPILACAK İKİNCİ

ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİNDEN ALINACAK   ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

(TL.)

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİ

ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET     MALİYETİ

ÖĞRENİM ÜCRETİ

I

VETERİNER     FAKÜLTESİ

4.267

2.134

II

TIBBİ     BİYOLOJİK BİL. PROG.

4.267

2.134

FİZİK     TEDAVİ VE REHA. PROG.

III

TEKNİK     EĞİTİM FAKÜLTESİ

2.294

1.147

IV

MÜHENDİSLİK     FAKÜLTESİ

3.057

1.529

MİMARLIK     FAKÜLTESİ
MÜH.-MİMARLIK     FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK     VE TEKN. FAK.
MİMARLIK     VE TASARIM FAK.
İNŞAAT     FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR     BİLİŞİM FAKÜLTESİ
MAKİNA     FAKÜLTESİ
MADEN     FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK     FAK.
KİMYA     METALURJİ FAK.
UÇAK VE     UZAY BİL. FAKÜLTESİ
ZİRAAT     FAKÜLTESİ
MÜH. VE     DOĞA BİLİMLERİ FAK.
YER     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ     FAKÜLTESİ
ORMAN     FAKÜLTESİ

V

GEMİ     İNŞ. VE DENİZ BİL. FAK.

3.848

1.924

DENİZ     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SU     ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
DENİZCİLİK     FAKÜLTESİ
TEKSTİL     TEKN. VE TASARIM FAK.
SANAT VE     TASARIM FAKÜLTESİ
GEMİ     İNŞ. VE DENİZCİLİK FAK.
GÜZEL     SANATLAR VE TASARIM FAK.
GÜZEL     SANATLAR FAKÜLTESİ

VI

FEN     FAKÜLTESİ

2.562

1.281

FEN-EDEBİYAT     FAKÜLTESİ
(Fen     Programı)

VII

HUKUK     FAKÜLTESİ

2.310

1.155

İKTİSAT     FAKÜLTESİ
İŞLETME     FAKÜLTESİ
SİYASAL     BİLGİLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ     VE İDARİ BİLİMLER FAK.

VIII

DİL     TARİH VE COĞRAFYA FAK.

2.053

1.027

İLAHİYAT     FAKÜLTESİ
İSLAMİ     İLİMLER FAKÜLTESİ
EĞİTİM     FAKÜLTESİ
MESLEKİ     EĞİTİM FAKÜLTESİ
SAĞLIK     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK     FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİYEL     SAN. EĞT. FAK.
TİCARET     TURZ. EĞT. FAKÜLTESİ
TURİZM     FAKÜLTESİ
İNSANİ     VE SOSYAL BİL. FAK.
İNSAN VE     TOPLUM BİLİMLERİ FAK.
İNSANİ     BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK.
SOSYAL     VE BEŞERİ BİLİMLER FAK.
EĞİTİM     BİLİMLERİ
EDEBİYAT     FAKÜLTESİ

IX

FEN-EDEBİYAT     FAKÜLTESİ

1.923

962

(Edebiyat     ve Sos. Prog.)
İLETİŞİM     BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLETİŞİM     FAKÜLTESİ

 

(II) SAYILI CETVEL (B)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK İKİNCİ

ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİNDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

(TL.)

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİ

ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET     MALİYETİ

ÖĞRENİM ÜCRETİ

I

DEVLET     KONSERVATUVARI

8.535

4.268

II

SİVİL     HAVACILIK YÜKSEKOKULU

8.535

4.268

MESLEKİ     TEKNOLOJİ Y.O.

3.846

1.923

III

TÜTÜN     EKSPERLİĞİ Y.O.
EV     EKONOMİSİ Y.O.

IV

BANKACILIK     VE SİGORTA. Y.O.

2.310

1.155

UYGULAMALI     BİLİMLER Y.O.
İLAHİYAT     MESLEK Y.O.
SAĞLIK     YÜKSEKOKULLARI
ENDÜSTRİYEL     SANATLAR Y.O.
TAKI     TEK. VE TASARIMI Y.O.
BEDEN     EĞİT. VE SPOR Y.O.
SPOR     BİLİMLERİ TEK. Y.O.
FİZİK     TED. VE REH. Y.O.
HEMŞİRELİK     YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA     VE LOJİSTİK Y.O.
UYGULAMALI     TEK. VE İŞL. Y.O.
TAPU     KADASTRO Y.O.
ORMANCILIK     MYO

V

ENGELLİLER     ENTEGRE Y.O.

3.848

1.924

VI

TAPU     KADASTRO MYO

1.539

770

MALİYE     MYO
MİLLİ     SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO
TURİZM     VE OTELCİLİK MYO
MESLEK     YÜKSEKOKULLARI
SAĞLIK     HİZMETLERİ MYO
VETERİNER     MYO
TURZ.VE     OTELCİLİK İŞL. MYO
TURZ.     İŞL.VE OTELCİLİK Y.O.
SİVİL     HAVACILIK MYO
SOSYAL     BİLİMLER MYO
TEKNİK     BİLİMLER MYO
UZAKTAN     ÖĞRETİM MYO
ADALET     YÜKSEKOKULU

VII

DENİZCİLİK     Y.O.

1.923

962

DENİZCİLİK     MYO
DENİZ     İŞL.VE YÖN. Y.O.

VIII

AÇIK VE     UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

1.432

716

(Açıköğretim     Programları Hariç)

 

05/08/2013
61339 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00